Ajuntament de Pontons

ESTAT D’EXCEPCIONALITAT PER SEQUERA A PONTONS

El Govern de la Generalitat de Catalunya, davant l’agreujament de la sequera, ha activat un nou escenari al nostre municipi, l’EXCEPCIONALITAT.

L’activació de la preemergència, a més de comportar restriccions, és una crida per forçar l’estalvi abans d’arribar al llindar d’emergència (16% d’aigua als embassaments) i així allunyar la posada en marxa de restriccions més crítiques que tenen un impacte directe sobre la vida de les persones i l’economia del país. Es tracta d’un nou escenari, no contemplat en el Pla de Sequera, per aplicar mesures transitòries i d’adaptació de forma consensuada abans d’arribar a la declaració efectiva d’emergència. Les mesures hauran de ser aprovades pel Consell d’Administració de l’ACA i seran efectives a partir que la resolució quedi publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Subirats quedarà afectada per l’aplicació d’aquest estat de preemergència, perquè el mes d’octubre a Subirats es va tancar amb un consum diari de 302 l/hab. Per aquest motiu, es dicta el present ban de l’alcaldia amb les restriccions d’aigua en els usos urbans:

VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA

Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent-hi activitats econòmiques i comercials).

REG

Prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte:

 • Per regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
 • El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 200 m3/ha/mes i complint la resta de limitacions que digui l’ens local.
 • La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni
  al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

PISCINES

L’ús d’aigua per ompliment queda limitat a:

 • No es permet en cap cas l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar.
 • No es poden omplir ni reomplir aquelles piscines sense sistemes de recirculació d’aigua. Les que sí tinguin sistema de recirculació ho han de fer en les quantitats mínimes indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
 • Es permet el reompliment parcial o primerompliment (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas) de piscines d’ús públic (article 2.2 del Reial Decret 742/2013) i també les piscines d’ús privat tipus 3A (article 2.3.a del Reial Decret 742/2013), que disposin d’un sistema de
  recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. Això inclou piscines municipals o altres d’accés públic com les dels establiments turístics, centres esportius, centres lúdics o similars, les d’instal·lacions juvenils inscrites al Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, col·legis majors o similars, i també les piscines d’ús privat de les comunitats de propietaris, agroturisme o similars. També inclou piscines d’ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d’educació especial.
 • Es permet l’ompliment i el reompliment de les piscines d’ús privat de tipus 3B, definides a l’article 2.3.b del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, que estiguin destinades al bany de persones que disposen d’una avaluació del grau de discapacitat en què consta que pateixen alteracions de la conducta.
 • En centres educatius, és permès l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.
 • Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió
  a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

NETEJA de vehicles

L’ús de l’aigua queda limitat a:

 • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.
 • Es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

NETEJA de carrers i mobiliari urbà

 • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.
 • Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

GRANGES
L’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE
Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

 

SEGUEIX ELS CONSELLS PER L’ÚS SOSTENIBLE DE L’AIGUA A LA LLAR