Ajuntament de Pontons

Política de privacitat i protecció de dades

Política de privacitat:

L’Ajuntament de Pontons, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent en la protecció de la privadesa i confidencialitat de les persones físiques en allò que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Pontons només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades.

Tant l’Ajuntament de Pontons com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

L’Ajuntament de Pontons aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

En el transcurs del tractament de les dades, s’informa que aquestes es podran comunicar a altres Administracions Públiques per donar compliment a obligacions legals.

L’Ajuntament de Pontons garanteix que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l’Ajuntament de Pontons mitjançant el portal www.pontons.org/seuelectronica es produeixen sempre dintre d’un entorn segur, garantint així el xifratge de la informació facilitada i la integritat de les dades trameses.

 1. Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.pontons.org és:

AJUNTAMENT DE PONTONS
Pl. de la Vila, 1
08738 Pontons
CIF: P0816700I

Telèfon: 93 898 70 56

 1. Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través del Web de l’Ajuntament de Pontons, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades. Més informació a: Autoritat Catalana de Protecció de Dades

 1. Finalitat dels tractaments de dades.

Les dades subministrades a l’Ajuntament de Pontons per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que se sol·licita.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquest tractament.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

TractamentPerquè es fan servir les dades?
Prestació de serveis i tràmits municipalsEs tractarà la informació per a la gestió del tràmit o servei que s’hagi sol·licitat. Les dades només seran cedides a altres Administracions públiques quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat, d’acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol·licitud o consentiment exprés (si fos el cas), o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada moment.
SubscripcionsEs remetrà informació dels serveis i activitats de l’Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.
ActivitatsTractarem les dades per a la gestió de les activitats, cursos, tallers…organitzats per l’Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.
Participació CiutadanaTractarem les dades per a la gestió del procés de participació ciutadana i per donar resposta a les propostes i qüestions que es plantegin. Les dades no seran cedides a tercers.
Bústia de contacte, queixes o suggerimentsTractarem les dades per contestar les diferents sol·licituds, qüestions o dubtes plantejats. Les dades no seran cedides a tercers.

La base legal per al tractament de les dades personals és l’execució de les competències de l’Ajuntament i per portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se es va informar i es va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les dades i no se cediran les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament o hagi una habilitació legal.

L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l’Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 1. Període de conservació

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstos.

 1. Drets dels afectats

En qualsevol moment es podrà sol·licitar i obtenir informació de com i per a què l’Ajuntament està tractant les dades:

 • Accedir a les dades: sol·licitar quines dades té l’Ajuntament i quin ús es fa, i exercir el dret de portabilitat, si s’escau.
 • Rectificar les dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
 • Suprimir les dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la normativa exigeixi conservar.
 • Limitar el tractament: sol·licitar un ús restringit de les dades d’acord amb els seus requeriments.
 • Oposar-se a un tractament: que no es faci un ús concret de les dades, fora del que la normativa exigeixi

Per això es pot dirigir un escrit indicant quin dret es vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) o bé per mitjans electrònics www.pontons.org/seuelectronica o bé presencialment a l’Ajuntament de Pontons, Pl. de la Vila, 1 – 08738 Pontons

 1. Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament de Pontons, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic pontons@diba.cat o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades a Ajuntament de Pontons, Pl. de la Vila, 1 – 08738 Pontons

 1. Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.