Ajuntament de Pontons

ANUNCI de matrícula de quotes municipals de l’Impost sobre activitats econòmiques per a la seva exposició a l’Ajuntament.

En compliment del que disposa l’article 3 del Reial Decret 243/1995, de 17 de febrer (BOE de 8 de març), pel qual es dicten normes per a la gestió de l’impost sobre activitats econòmiques i se’n regula la delegació de competències en matèria de gestió censal, us remeto la matrícula comprensiva dels subjectes passius per quota municipal no exempts corresponent a l’any 2023, perquè resti en aquest Ajuntament a disposició del públic des de l’1 al 15 d’abril, ambdós inclosos.

Aquesta matrícula ha estat formada per l’ORGT i aprovada per resolució de Gerència de 6 de març d’enguany, inscrita en el llibre de resolucions amb el número 2019016098, en virtut de la delegació de competències censals concedida pel Ministre d’Hisenda a la Diputació de Barcelona mitjançant la corresponent ordre ministerial, respecte dels municipis que, com el vostre, li van delegar les seves competències en matèria de gestió tributària.

Per poder fer la consulta de la matrícula caldrà adreçar-se a les oficines municipals en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres en què es podrà consultar la matrícula.

Pontons, 28 de març de 2024