Ajuntament de Pontons

LICITACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL CENTRE SOCIAL DE PONTONS

Entitat adjudicadora

 1. Organisme : Ajuntament de Pontons
 2. Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
 3. Número d’expedient: 1/2024

Objecte del contracte

 1. Descripció de l’objecte: Explotació del Bar del Centre Social de Pontons
 2. Lloc d’execució: Pontons
 3. Termini d’execució: 4 anys

Tramitació i procediment

 1. Tramitació: Ordinària
 2. Procediment: Obert

Pressupost base de licitació

 1. Import: 150 € me ( IVA inclòs)

Garanties

 1. Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte IVA exclòs

Obtenció de documentació i informació

 1. Entitat: Ajuntament de Pontons
 2. Domicili: Plaça de la Vila, 1
 3. Localitat i codi postal: Pontons, 08738
 4. Telèfon: 938987056
 5. Data límit d’obtenció de documentació: L’últim dia de presentació d’ofertes 04/03/2024 dins l’horari d’atenció al públic ( dilluns a divendres de 9 hores a 13 hores)

Presentació d’ofertes

 1. Data límit de presentació d’ofertes: Quinze dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació al Perfil del contractant de la Corporació, si l’últim dia de presentació d’ofertes és inhàbil es prorrogarà automàticament fins al dia hàbil següent.
 2. Documentació que s’ha de presentar: La que s’indica en el Plec de clàusules administratives.
 3. Lloc de presentació: Ajuntament de Pontons, Plaça de la Vila, 1, 08738 Pontons

Obertura de les ofertes: Ajuntament de Pontons, Plaça de la Vila, 1, 08738 Pontons.

 

Perfil del contractant on figuren les informacions relatives a la convocatòria i on poden obtenir-se els plecs: Perfil del contractant

Model d’instància

Pontons, 19 de febrer de 2024